Пак по същото време Кирхоф открива още една зависимост : Алгебричната сума на напреженията в затворен контур от електрическа верига е равна на алгебричната сума на електродвижещите напрежения в същия контур.


Закони на Кирхоф 2
Полезно